ZAMONAVIY INGLIZ VA O’ZBEK TILLARIDA FRAEZOLOGIK BIRLIKLARNING O’RGANILISH DARAJASI

Authors

  • Azimova Umida Norqobilovna O‘zbekiston Davlat Jahon Tillari Universiteti, 1 - kurs magistranti
  • Umirov Ixtiyor Ergashevich O‘zbekiston Davlat Jahon Tillari Universiteti dotsenti

Keywords:

Frazeologiya, ibora, frazeologik chatishma, frazeologik birlashma, frazeologik qo‘shilma

Abstract

Ushbu maqolada zamonaviy ingliz va o’zbek tillaridagi fraezologik birliklarning o’rganilish darajasi, shunindek, ularning o’ziga xos xususiyatlariga e’tibor qaratilgan.

References

A.Abdullayev // Frazeologizmlarning ekspressivlik xususiyati. – T.: O‘TA. 1976. 5-son.

A.Abdullayev // O‘zbek tilida ekspressivlikning ifodalanishi. – T.: Fan.1983.

N.N.Amosova // Основы английской фразеологии. – М. 1963. -С.46-49.

A.S.Axmanova // Словарь лингвистических терминов. – M.: СЭ.1966. -C.17-

A.Haydarov, Z.Choriyeva // Ingliz tili dafrazeologik birliklarning semantik-grammatik va uslubiy xususiyatlari. Tilning leksik-semantik tizimiva qiyosiy tipologikizlanishlar: sinxroniya, dioxroniya materiallar to’plami. – T.: Muharrir. 2012. –B.8-10.

A.Haydarov, G.Jo’raqulova. Frazeologikiboralartarjimasixususida. Tilningleksik-semnatikvaqiyosiytipologikizlanishlar: sinxroniya, dioxroniyamateriallarto’plami. – T.: Muharrir. 2012. –B.10-13.

Jann Huizenga “Stories and idioms for real life” Oxford University Press.2000.

A.Mamatov, Sh.Almamatova Farzeologik transpozitsiya va uni o’rganish haqida. Uslubshunoslik va frazeologizmning dolzarb mummolari. Ilmiy-nazariy konferensiya materiallari. – Samarqand. 2007.-B.68-70

Z.Narimonova- Frazeologik iboralarning tarjimasi haqida. -T.:O’zMU to’plami. 2007.

U.Rashidova- Xorijiy filologiya: til, adabiyot , ta'lim. 75 - 81 betlar

I.Isabekov International Conference On Learning and Teaching. 2022/7. 15 May 2022.

Sh.Rahmatullayev, Oʻzbek frazeologiyasining baʼzi masalalari, T., 1966;

V.V.Vinogradov, Osnovnie ponyatiya russkoy frazeologii kak lingvisticheskoy dissiplini, v yego kn.: Izbr. trudi, t. 3, M., 1977;

L.P.Smith- English Phraseology. Moscow , 1959, p114.

Dilnoza Qarshiyeva - Integration of science, education and practice. scientific-methodical journal //O‘qituvchi kasbiy standartlarini tizimini takomillashtirishda mediasavodxonlikning roli va ahamiyati - 2021- B.104-106 .

FM Zakirova, DU Qarshieva Quest for pedagogical technology and its use in education systems -International Journal on Integrated Education, -2020. - B.12-16.

Downloads

Published

2023-01-17

How to Cite

Norqobilovna, A. U. ., & Ergashevich, U. I. . (2023). ZAMONAVIY INGLIZ VA O’ZBEK TILLARIDA FRAEZOLOGIK BIRLIKLARNING O’RGANILISH DARAJASI. INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL, 4(1), 37–41. Retrieved from https://bilig.academiascience.org/index.php/isepsmj/article/view/1039