HARBIY KO‘NIKMALARNI SHAKLLANTIRISHDA PSIXOLOGIK ASOSLAR

Authors

  • Sadriddinov Suxrob Rustamjonovich O‘zbekiston Respublikasi Jamoat xavsizligi universiteti, Xizmat faoliyatini tarbiyaviy-psixologik ta’minlash kafedrasi, psixologiya fanlari bо‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Keywords:

Harbiy, siyosiy, kompetensiya, psixologik, jamoat, bo‘linma, pedagogik, kadrlar

Abstract

Ushbu maqolada bo‘lajak harbiy xizmatchilarning kasbiy kompetentligini shakllantirish omillari va ushbu masalaning ijtimoiy-pixologik tadqiqotlarda o‘rganligi haqida statistik, tahliliy va bibliografik metododlogiya asosida ilmiy ma’lumotlar, ko‘rsatma va tavsiyalar berilga.

References

О‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 13 sentabrdagi PQ-3271-sonli “Kitob mahsulotlarini nashr etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ‘ib qilish bо‘yicha kompleks chora-tadbirlar dasturi tо‘g‘risida”gi Qarori. - http://lex.uz/docs/3338600

Бассин Ф. В.Сознание, «бессознательное» и болезн// Вопросы философии. 1971. № 9. - С. 90-102.

Блюм Дж. Психоаналитические теории личности / Пер. с англ., вступ. ст. А.Б. Хавина. - М.:Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 1999. - 222 с.

Грановская Р. М., Крижанская Ю. С. Творчество и преодоление стереотипов. - СПб.: OMS, 1994. – С. 80-82.

Доsенко Е. Л. Психология манипуляsии: феномены, механизмы и защита. - М.: Речь, 2004. – С. 104.

Киршбаум Э.И., Еремеева А. И. Психологическая защита. -М.: Смысл, 2000. – С. 81.

Крот А. Ф. Механизмы психологической защиты / Учебно-методическое пособие. – Минск: БГМУ, 2015. – С. 5.

Психология. Словар/ Под ред. Петровского А. В., Ярошевского М. Г. - М.: Политиздат, 1990. – С. 121..

Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание. - М.: Академия наук, 1957. – С.231.

SamarovR. Axborotningpsixologikxavfsizliginita’minlashmexanizmi (uslubiyqо‘llanma).– Toshkent: Universitet, 2015. 66–bet.

SamarovR., SadriddinovS. Psxikavaong: antropologiktalqinningnazariy–psixologikbayoni // Psixologiya 4 (28) – son. 2017. 20-25– betlar. – Buxoro: BuxDU.

Sadriddinov, S. (2022). IJTIMOIY HIMOYAGA MUHTOJ BOLALAR TA’LIM-TARBIYASI BO ‘YICHA YANGI TIZIM:“OILAVIY BOLALAR UYI”. PEDAGOGS jurnali, 2(2), 225-233.

Rustamzhonovich, S. S., & Vyacheslavovna, K. G. (2022). Functional Importance Of Psychological Protection In The Person. Texas Journal of Multidisciplinary Studies, 5, 327-329.

Rustamjonovich, S. S. (2022). EKSTREMAL VAZIYATLARDA SHAXS PSIXOLOGIK HIMOYASI, PSIXOLOGIK YORDAM KO‘RSATISHNING XUSUSIYATLARI. SO ‘NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI, 1(4), 219-222.

Karimovna, N. Y. (2022). YOSHLARDA INTERNETGA TOBELIK MUAMMOLARI. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(12), 96-99.

Ахмедова, М. Т., & Нарметова, Ю. К. (2022). “МУОШАРАТ ОДОБИ” ОРҚАЛИ ЎҚУВЧИЛАРДА УСТОЗ-ШОГИРД МУНОСАБАТЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. Central Asian Academic Journal of Scientific Research, 2(5), 336-340.

Melibayeva, R. N., Khashimova, M. K., Narmetova Yu, K., Komilova, M. O., & Bekmirov, T. R. (2020). Psychological mechanisms of development students' creative thinking. International journal of scientific & technology research, 9(03).

Ахмедова, M., & Нарметова, Ю. (2022). Neyropedagogika va neyropsixologiya rivojlanib kelayotgan yangi fan sohasi sifatida. Общество и инновации, 3(2/S), 103-109.

Холйигитова, Н. Х. (2019). МОТИВАЦИОННЫЙ СИНДРОМ-КАК МОТИВИРУЮЩИХ КОМПОНЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. In Актуальные проблемы мирового научного пространства (pp. 52-54).

Холйигитова, Н. Х. (2019). Ижтимоий психологияда ўқув фаолияти мотивациясининг ривожланиш омиллари (илмий адабиётлар таҳлили). Современное образование (Узбекистан), (11 (84)), 20-25.

Kholyigitova, N. K. (2019). PEDAGOGICAL INNOVATIVE TECHNOLOGIES AT THE UNIVERSITY. In МИРОВАЯ НАУКА ХXI ВЕКА (pp. 12-15).

Downloads

Published

2023-01-17

How to Cite

Rustamjonovich, S. S. . (2023). HARBIY KO‘NIKMALARNI SHAKLLANTIRISHDA PSIXOLOGIK ASOSLAR. INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL, 4(1), 22–26. Retrieved from https://bilig.academiascience.org/index.php/isepsmj/article/view/1036